• DE
  • PL
  • EN

Mediacja Biznesu

Zawrzyj pokój ze swoim przeciwnikiem podczas kiedy jesteś jeszcze w drodze do sądu.

tak mawiano w czasach rzymskich. Z pewnością sądowe rozstrzyganie sporów ma wiele zalet i jest bardzo prawdopodobnym, że będzie ono ewoluować w nadchodzących dziesięcioleciach, czy to w kierunku podejścia uwzględniającego interdyscyplinarność czy zwiększenie jego dostępności i tu i ówdzie szybkości, a przede wszystkim praworządności. Jednocześnie sądowe rozwiązywanie sporów kosztuje większość uczestników wiele energii, czasu i pieniędzy, nie pozwalając im mieć twórczego wpływu na podejście do rozwiązań. Jest to jeden z powodów, dla których polubowne rozwiązywanie sporów, które jest bardziej indywidualne, zorientowane na rozwiązania i przyszłościowe, zyskuje na znaczeniu. Ponadto mediacja i postępowania jej analogiczne pozwalają rozpracowanie nie tylko sporów prawnych, ale też konfliktów społecznych i interpersonalnych. Innym powodem może być fakt, że choć z większością konfliktów można sobie poradzić samodzielnie i trwale, to oczywiście zdarzają się też sytuacje, w których niejako nie wiadomo już, co robić i szuka się wsparcia z zewnątrz. Dlatego też w złożonych, stresujących, aż po egzystencjalnie i bardzo nasilonych sytuacjach problemowych przydatne okazuje się odwołanie się do osób trzecich w charakterze mediatorek i mediatorów. Wspierają one zaangażowane strony w zmianie perspektywy, otwieraniu nowych sposobów myślenia i opracowywaniu przyszłościowych rozwiązań. Taka mediacja często przybiera formę, która bądź w której:

  • stanowi model pozasądowej procedury rozwiązywania sporów,
  • wielostronna osoba trzecia, nieposiadająca merytorycznych uprawnień decyzyjnych, natomiast profesjonalna w swoim zapleczu warsztatowym oraz wiedzy o konflikcie, dynamice grup etc. wspiera mediujące strony,
  • pomaga niezależnie wypracować prawnie wiążące i realne rozwiązania, które umożliwiają między innymi kontynuację współpracy, odbudowę zaufania albo zakończenie współpracy w godny i i szanujący sposób.

Taka osoba trzecia, czyli mediator/mediatorka, stara się stworzyć poufny i twórczy klimat dla negocjacji bezpieczną przestrzeń w której pomaga uczestnikom uświadomić sobie ich – prawdopodobnie odmienne – postrzeganie rzeczywistości i umożliwia im dostęp do ich własnych interesów. Wszystko to są kroki, które służą wypracowaniu wspólnego rozumienia rzeczywistości, osiągnięciu porozumienia między uczestni(cz)kami i znalezieniu konkretnego rozwiązania konfliktu.

Jako swego rodzaju efekt uboczny strony konfliktu zyskują poza jego swoiście samodzielnym rozpracowaniem, możliwość wzmocnienia swojej zdolności rozwiązywania problemów również na przyszłość, a tym samym bardziej konstruktywnego radzenia sobie ze swoimi potencjałami i konfliktami. Czasami pomaga to po prostu uniknąć kosztownej i czasochłonnej sprawy sądowej.W skrócie:konstruktywna komunikacja może pomóc im odbudować zaufanie, zachować twarz i zredukować wielorakie koszty. Oczywiście pod warunkiem, że strony konfliktu są skłonne do aktywnego słuchania i uczestniczenia w jego rozwiązaniu, de facto zmiany również u siebie. W kontekście pracy należy podkreślić istotną rolę, jaką odgrywają zarządzający ludźmi i ich wkład w powstawanie konfliktów oraz konstruktywne zarządzanie nimi. Dlatego też często mają oni bardzo intensywny kontakt z mediatorką, który w razie potrzeby zapewnia również wsparcie indywidualne.

W jakich sporach i konfliktach warto się mediować?

Mediacja nie jest remedium na wszystkie bolączki naszych nowoczesnych czasów. A jednocześnie jest ona – czy inne postępowania oraz metody wspierające porozumienie – warto skorzystać z mediacji zarówno w relacjach B2B jak i w sporach pomiędzy zarządzającymi, zespołami i działami. Przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie odnajdują się dzień po dniu przed wieloma wyzwaniami i ich adekwatne rozpracowanie wymaga niemal ciągłej refleksji oraz adaptacji. Konflikty należą właśnie tutaj.

Jako mediatorka jestem aktywna zarówno w kontekście europejskim, jak i międzykontynentalnym, na poziomie indywidualnym i w dużych grupach – w następujących obszarach: mediacje pracownicze i biznesowe | mediacje publiczne (mediacje polityczne i środowiskowe) | mediacje akademickie (w szkołach wyższych i na uniwersytetach) | mediacje w sprawach spadkowych i dziedziczenia. Czasami obszary te nie mogą być wyraźnie rozdzielone. Na przykład w przedsiębiorstwie rodzinnym zaangażowane strony mogą spierać się o opóźnioną sukcesję, a w procesie tym ujawniają się zarówno kwestie rodzinne (w tym konflikty faktyczne i konflikty w związkach), jak i kwestie gospodarcze oraz prawa pracy, które muszą zostać rozwiązane w przedsiębiorstwie.=”justify”>Jak funkcjonuje mediacja?

Po skontaktowaniu mnie lub wiadomości z krótkim opisem Państwa życzenia, skontaktuję Państwa, aby aby dowiedzieć się, czego konkretnie potrzeba, kto i od kiedy jest zaangażowany w sytuację, jakie próby zostały już podjęte, aby poradzić sobie z konfliktem, jak oceniają Państwo jego eskalację itp. Następnie wspólnie uzgodnimy, jaka forma wsparcia byłaby najbardziej adekwatna do sytuacji i w jaki sposób zwrócić się do innych stron, które powinny uczestniczyć w mediacji. W zależności od konstelacji oraz miejsca pobytu stron, możemy umówić się na spotkanie offline lub online, oszacować szanse powodzenia, czas trwania i finansowanie procesu. Przed rozpoczęciem mediacji otrzymają Państwo Kodeks Etyczny Mediatorek oraz umowę mediacyjną zawierającą wytyczne procesu. Należą do nich w szczególności: poufność | neutralność mediatorki | jego tak zwana „wszechstronna stronniczość” | otwartość na wyniki.

Podczas wspólnego spotkania wyjaśnilibyśmy ze wszystkimi zaangażowanymi stronami, co dokładnie należy osiągnąć, jakie interesy i jakie konkretne utrudnienia przyczyniają się do konfliktu i jakie podejścia do rozwiązań można opracować. Wraz z moją pomocą wypracują Państwo rozwiązania dla swojej sprawy, które zostaną ujęte w umowie mediacyjnej w pożądanej przez Państwa formie. Po około sześciu tygodniach, a także po sześciu miesiącach, na wspólnym spotkaniu ewaluacyjnym sprawdzimy, jak to porozumienie zostało zrealizowane i czy wymagana jest jego aktualizacja.

Trwanie i koszt mediacji

W zależności od stopnia eskalacji, liczby zaangażowanych stron i ilości spornych kwestii, a także wielkości sprawy, mediacje gospodarcze trwają od jednego do dwóch i więcej dni w przypadku długotrwałych konfliktów. Stawka godzinowa wynosi od 420 do 270 euro (plus VAT) i zależy od sytuacji finansowej klienta czy klientki. W przypadku bardziej złożonych wniosków stosowane są ceny dzienne, a po wstępnej ocenie sprawy sporządzana jest indywidualna oferta. W środowisku firmowym koszty mediacji są zazwyczaj pokrywane wewnętrznie i zawarte w klauzulach mediacyjnych, tudzież w budżecie projektów. W przypadku spraw rodzinnych lub innych mediacji prywatnych, to strony zazwyczaj same ponoszą część kosztów.

Doradztwo prawne i psychologiczne

Jeśli podczas wstępnego spotkania okaże się, że sytuacja skorzysta lepiej z innego postępowania aniżeli mediacja, oczywiście poinformuję Państwa o tym i postaram się przedstawić odpowiednie rekomendacje, czy to w zakresie prawnym czy psychologicznym. Skupiając się na pozasądowym rozwiązywaniu sporów i konfliktów prawnych odłożyłam bowiem doradztwo prawne na dalszy plan, wciąż pielęgnując profesjonalne kontakty w zakresie między innymi prawnym.