• DE
  • PL
  • EN

Trening biznesu

Jeśli chcę zrozumieć to, co obce, muszę przede wszystkim zrozumieć i pojąć samego siebie, własną kulturę oraz własną sytuację historyczną i społeczną (Klaus Roth). Tym bardziej, że życie codzienne nie tylko cieszy ale i konfrontuje nas z ogromną różnorodnością kulturową, międzykulturowość stała się normalnością, a kompetencja międzykulturowa (jako część kompetencji w zakresie różnorodności) kluczową kwalifikacją XXI wieku. Globalnie i glokalnie powiązany ze sobą świat i związana z nim współpraca międzynarodowa wymagają od ludzi umiejętności konstruktywnego i pełnego szacunku podejścia do różnorodności kulturowej sensu largo w interdyscyplinarnych, wielopokoleniowych i wielonarodowych firmach oraz innych organizacjach. Oznacza to zarówno zdolność jak i konieczność do (po)rozumienia i pojmowania różnych wspólnot komunikacyjnych, zróżnicowanych zasobów wiedzy i form działania językowego, systemów wartości i orientacji. Oznacza to ponadto bycie kompetentnym międzykulturowo, posiadanie rozwiniętych i zinternalizowanych postaw i nastawień, a także szczególnych umiejętności działania i refleksji, które umożliwiają skuteczną i odpowiednią interakcję w sytuacjach wewnątrz- i międzykulturowych.

Zdobycie kompetencji międzykulturowych może sprzyjać konstruktywnej komunikacji i jest szczególnie korzystne we współpracy międzynarodowej, projektach ekspansji oraz w zespołach wielokulturowych. W dłuższej perspektywie sukces, funkcjonalność i skuteczność firm międzynarodowych można osiągnąć nie tylko dzięki szkoleniom i coachingowi międzykulturowemu czy ukierunkowanym poradom ekspertów, ale także dzięki wprowadzeniu przemyślanego, systemowego oraz wysokiej jakości zarządzania różnorodnością, zmierzającą do inkluzji tejże. Aby zespoły wielonarodowe i wielokulturowe pracowały o wiele skuteczniej i bardziej twórczo niż zespoły monokulturowe, muszą być odpowiednio skomponowane. W przedsiębiorstwie lub organizacji należy kultywować konstruktywny, doceniający i tworzący wartość sposób radzenia sobie z różnicami, tak aby różne kultury, a ostatecznie różnice same w sobie, nie były już postrzegane w kategoriach kontrastu, biegunowości, konkurencji i rywalizacji, ale jako komplementarne, współzależne i ostatecznie równie wartościowe części całości (Yoshikawa).

W razie zainteresowania treningiem proszę o kontakt z zarysem konkretnych oczekiwań, tak aby sprawdzić możliwość wsparcia. W razie zaistnienia takiej opracuję dla Państwa koncepcję nauczania różnorodności i kompetencji międzykulturowej (szkolenie) lub wprowadzenia zarządzania różnorodnością. Mogę też towarzyszyć Państwu indywidualnie w konkretnych sytuacjach wynikających z obchodzenia się, pracy oraz życia w naszym kolorowym różnorodnym świecie.