• PL
  • EN

Mediacja Biznesu 2

„Zawrzyj pokój ze swoim przeciwnikiem podczas kiedy jesteś jeszcze w drodze do sądu.

tak mawiano w czasach rzymskich. Z pewnością sądowe rozstrzyganie sporów ma wiele zalet i jest bardzo prawdopodobnym, że będzie ono ewoluować w nadchodzących dziesięcioleciach, czy to w kierunku podejścia uwzględniającego interdyscyplinarność czy zwiększenie jego dostępności i tu i ówdzie szybkości, a przede wszystkim praworządności. Jednocześnie sądowe rozwiązywanie sporów kosztuje większość uczestników wiele energii, czasu i pieniędzy, nie pozwalając im mieć twórczego wpływu na podejście do rozwiązań. Jest to jeden z powodów, dla których polubowne rozwiązywanie sporów, które jest bardziej indywidualne, zorientowane na rozwiązania i przyszłościowe, zyskuje na znaczeniu. Ponadto mediacja i postępowania jej analogiczne pozwalają rozpracowanie nie tylko sporów prawnych, ale też konfliktów społecznych i interpersonalnych. Innym powodem może być fakt, że choć z większością konfliktów można sobie poradzić samodzielnie i trwale, to oczywiście zdarzają się też sytuacje, w których niejako nie wiadomo już, co robić i szuka się wsparcia z zewnątrz. Dlatego też w złożonych, stresujących, aż po egzystencjalnie i bardzo nasilonych sytuacjach problemowych przydatne okazuje się odwołanie się do osób trzecich w charakterze mediatorek i mediatorów. Wspierają one zaangażowane strony w zmianie perspektywy, otwieraniu nowych sposobów myślenia i opracowywaniu przyszłościowych rozwiązań. Taka mediacja często przybiera formę, która bądź w której:

  • stanowi model pozasądowej procedury rozwiązywania sporów,
  • wielostronna osoba trzecia, nieposiadająca merytorycznych uprawnień decyzyjnych, natomiast profesjonalna w swoim zapleczu warsztatowym oraz wiedzy o konflikcie, dynamice grup etc. wspiera mediujące strony,
  • pomaga niezależnie wypracować prawnie wiążące i realne rozwiązania, które umożliwiają między innymi kontynuację współpracy, odbudowę zaufania albo zakończenie współpracy w godny i i szanujący sposób.

Taka osoba trzecia, czyli mediatorka, stara się stworzyć poufny i twórczy klimat dla negocjacji, bezpieczną przestrzeń, w której pomaga uczestnikom uświadomić sobie ich – prawdopodobnie odmienne – postrzeganie rzeczywistości i umożliwia im dostęp do ich własnych interesów. Wszystko to są kroki, które służą wypracowaniu wspólnego rozumienia rzeczywistości, osiągnięciu porozumienia między uczestni(cz)kami i znalezieniu konkretnego rozwiązania konfliktu.

Jako swego rodzaju efekt uboczny strony konfliktu zyskują poza jego swoiście samodzielnym rozpracowaniem, możliwość wzmocnienia swojej zdolności rozwiązywania problemów również na przyszłość, a tym samym bardziej konstruktywnego radzenia sobie ze swoimi potencjałami i konfliktami. Czasami pomaga to po prostu uniknąć kosztownej i czasochłonnej sprawy sądowej. W skrócie: konstruktywna komunikacja może pomóc im odbudować zaufanie, zachować twarz i zredukować wielorakie koszty. Oczywiście pod warunkiem, że strony konfliktu są skłonne do aktywnego słuchania i uczestniczenia w jego rozwiązaniu, de facto zmiany również u siebie. W kontekście pracy należy podkreślić istotną rolę, jaką odgrywają zarządzający ludźmi i ich wkład w powstawanie konfliktów oraz konstruktywne zarządzanie nimi. Dlatego też często mają oni bardzo intensywny kontakt z mediatorką, który w razie potrzeby zapewnia również wsparcie indywidualne.

W jakich sporach i konfliktach warto się mediować?

Mediacja nie jest remedium na wszystkie bolączki naszych nowoczesnych czasów. A jednocześnie jest ona – czy inne postępowania oraz metody wspierające porozumienie – warto skorzystać z mediacji zarówno w relacjach B2B jak i w sporach pomiędzy zarządzającymi, zespołami i działami. Przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie odnajdują się dzień po dniu przed wieloma wyzwaniami i ich adekwatne rozpracowanie wymaga niemal ciągłej refleksji oraz adaptacji. Konflikty należą właśnie tutaj.

Sięgniecie do mediacji zaleca się również w kontekście akademickim, w administracji czy w sprawach obywatelskich, jak na przykład dotyczących ochrony środowiska. Warto sięgnąć do mediacji w sprawach rodzinnych, rozwodowych czy w przypadku sukcesji firmy lub deklaracji spadkowej.

Mediacja jest zalecana, gdy strony poszukują rozwiązania możliwego do przyjęcia przez obie i więcej osób czy organizacji, oddziałów etc., uczestniczących w sporze. Wypracowanie takiego rozwiązania jest najbardziej prawdopodobne, kiedy strony wykazują przynajmniej pewien stopień otwartości, gotowości do rozwoju i chęci do współpracy. Jeśli natomiast relacja jest całkowicie zniszczona i nie widać żadnych „wygranych”, mediacja byłaby jedynie przedłużeniem konfliktu albo swoistą ucieczką od decyzji bez realnej gotowości do pracy nad sporem, warto zastanowić się nad alternatywami. Czasami można zastosować klauzurę danego gremium czy coaching konfliktu, aby indywidualnie wyjaśnić sytuację, podczas gdy moderacja/mediacja może być wykorzystana do ograniczenia szkód.

Jako mediatorka jestem aktywna zarówno w kontekście europejskim, jak i międzykontynentalnym, na poziomie indywidualnym i w dużych grupach – w następujących obszarach: mediacje pracownicze i biznesowe | mediacje publiczne (mediacje polityczne i środowiskowe) | mediacje akademickie (w szkołach wyższych i na uniwersytetach) | mediacje w sprawach spadkowych i dziedziczenia. Czasami obszary te nie mogą być wyraźnie rozdzielone. Na przykład w przedsiębiorstwie rodzinnym zaangażowane strony mogą spierać się o opóźnioną sukcesję, a w procesie tym ujawniają się zarówno kwestie rodzinne (w tym konflikty faktyczne i konflikty w związkach), jak i kwestie gospodarcze oraz prawa pracy, które muszą zostać rozwiązane w przedsiębiorstwie.

Jak funkcjonuje mediacja?

Po skontaktowaniu mnie lub wiadomości z krótkim opisem Państwa życzenia, skontaktuję Państwa, aby aby dowiedzieć się, czego konkretnie potrzeba, kto i od kiedy jest zaangażowany w sytuację, jakie próby zostały już podjęte, aby poradzić sobie z konfliktem, jak oceniają Państwo jego eskalację itp. Następnie wspólnie uzgodnimy, jaka forma wsparcia byłaby najbardziej adekwatna do sytuacji i w jaki sposób zwrócić się do innych stron, które powinny uczestniczyć w mediacji. W zależności od konstelacji oraz miejsca pobytu stron, możemy umówić się na spotkanie offline lub online, oszacować szanse powodzenia, czas trwania i finansowanie procesu. Przed rozpoczęciem mediacji otrzymają Państwo Kodeks Etyczny Mediatorek oraz umowę mediacyjną zawierającą wytyczne procesu. Należą do nich w szczególności: poufność | neutralność mediatorki | jego tak zwana „wszechstronna stronniczość” | otwartość na wyniki.

Podczas wspólnego spotkania wyjaśnilibyśmy ze wszystkimi zaangażowanymi stronami, co dokładnie należy osiągnąć, jakie interesy i jakie konkretne utrudnienia przyczyniają się do konfliktu i jakie podejścia do rozwiązań można opracować. Wraz z moją pomocą wypracują Państwo rozwiązania dla swojej sprawy, które zostaną ujęte w umowie mediacyjnej w pożądanej przez Państwa formie. Po około sześciu tygodniach, a także po sześciu miesiącach, na wspólnym spotkaniu ewaluacyjnym sprawdzimy, jak to porozumienie zostało zrealizowane i czy wymagana jest jego aktualizacja.

Trwanie i koszt mediacji

W zależności od stopnia eskalacji, liczby zaangażowanych stron i ilości spornych kwestii, a także wielkości sprawy, mediacje gospodarcze trwają od jednego do dwóch i więcej dni w przypadku długotrwałych konfliktów. Stawka godzinowa wynosi od 300 do 250 euro (plus VAT) i zależy od sytuacji finansowej klienta czy klientki. W przypadku bardziej złożonych wniosków stosowane są ceny dzienne, a po wstępnej ocenie sprawy sporządzana jest indywidualna oferta. W środowisku firmowym koszty mediacji są zazwyczaj pokrywane wewnętrznie i zawarte w klauzulach mediacyjnych, tudzież w budżecie projektów. W przypadku spraw rodzinnych lub innych mediacji prywatnych, to strony zazwyczaj same ponoszą część kosztów.

Doradztwo prawne i psychologiczne

Jeśli podczas wstępnego spotkania okaże się, że sytuacja skorzysta lepiej z innego postępowania aniżeli mediacja, oczywiście poinformuję Państwa o tym i postaram się przedstawić odpowiednie rekomendacje, czy to w zakresie prawnym czy psychologicznym. Skupiając się na pozasądowym rozwiązywaniu sporów i konfliktów prawnych odłożyłam bowiem doradztwo prawne na dalszy plan, wciąż pielęgnując profesjonalne kontakty w zakresie między innymi prawnym.